Pravila korišćenja usluga hostinga i registracije domena


Pravila korišćenja usluga hostinga i registracije domena regulisani su dokumentom:

Opšti uslovi pružanja Web Hosting usluga i registracije internet domena Društva za telekomunikacije Verat d.o.o.

1. Opšte odredbe

Opštim uslovima za pružanje Web Hosting usluga i registracije internet diomena Društva za telekomunikacije Verat d.o.o. (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se prava i obaveze:

 1. Društva za telekomunikacije Verat d.o.o Beograd (u daljem tekstu: Verat) i
 2. Korisnika Web Hosting usluge (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa zaključenjem ugovora o korišćenju usluge Web Hostinga i zakupa internet domena (U daljem tekstu: Ugovor),

a u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative, zakona o elekronskim telekomunikacijama, regulativom RNIDS-a i međunarodnom regulativom. Detaljna specifikacija paketa usluga, cenovnik i opšti pojmovi vezani za Web Hosting i internet domena objavljuju se na adresi: http://www.verat.net.

2. Definicije

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 1. Web Hosting - skup servisa koje Verat pruža Korisniku u cilju postavljanja prezentacije i drugih sadržaja Korisnika na Internet, zajedno sa uslugom registracije Internet domena, a u skladu sa izabranim paketom usluge.
 2. Internet domen - jedinstvena tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa povezujući ih u jedinstvenu administrativno tehničku celinu, a u skladu sa standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123 i 3596
 3. RNIDS - Registar nacionalnog Internet domena Srbije.
 4. Opšti uslovi RNIDS-a - Opšti uslovi registracije .rs domena objavljeni na Internet sajtu RNIDS-a www.rnids.rs.

3. Zaključenje Ugovora

Ugovor između Korisnika i Verata se zaključuje u formi Registracije web hosting naloga i/ili Registracije Internet domena. Sastavni delovi Ugovora su:

 1. Identifikacioni podaci o Veratu kao davaocu Web Hosting usluge,
 2. Identifikacioni podaci o Korisniku usluge, administrativni i kontakt za plaćanje, korisničko ime i lozinka,
 3. Oznaka izabranog Web Hosting paketa,
 4. Oznaka izabranog Internet domena za registraciju,
 5. Cena izabranog Web hosting paketa i izabranog domena,
 6. Opšti uslovi pružanja Web Hosting usluge i internet domena,
 7. Datum zaključenja Ugovora,
 8. Potpisi Korisnika (sa pečatom ukoliko je pravno lice) i ovlašćenog lica Verata.

Ugovor se smatra zaključen danom potpisivanja Registracionog obrasca od strane ugovornih strana.

4. Trajanje ugovora

Ugovor se zaključuje na period od godinu dana u slučaju da se u Registraciji web hosting naloga ne odredi drugačije. Smatra se da je Ugovor automatski produžen na dodatni period od jedne godine, ako korisnik pre isteka Ugovora izvrši uplatu naknade za sledeći period.

5. Osnovne obaveze Verata

Verat se obavezuje da:

 1. Izvrši sve tehničke operacije potrebne za uspostavljanje funkcionalnosti Web Hosting usluge i internacionalnog domena
 2. Da obezbedi i uvek ima na raspolaganju resurse neophodne za funkcionisanje Web Hosting usluge (prostor na disku, Internet protok, DNS servere, e-mail servere i ostalo u skladu sa izabranim paketom usluga),
 3. U ime i za račun Korisnika, a po uplati naknade, podnese zahtev i izvrši registraciju izabranog .rs domena kod RNIDS-a, odnosno internacionalnog domena kod stranog ovlašćenog registra.
 4. Da Korisniku pruži uputstva o tehničkim parametrima za pristup i korišćenje izabranog internet domena i paketa web hosting usluge,
 5. Da svojim ponašanjem ne vrši povredu tajnosti podataka o Korisniku i informacijama koje prenosi,
 6. Da Korisniku obezbedi stalnu tehničku podršku putem telefona i e-mail-a za rešavanje svih problema vezanih za korišćenje Usluge.

6. Osnovne obaveze Korisnika

Korisnik se obavezuje:

 1. 1. Da u Registracionom nalogu navede kompletne i tačne podatke, kao i da u slučaju bilo kakve promene podataka o tome pisanim putem (preporučenom poštom, faksom ili e-mailom) obavesti Verat najkasnije 7 dana od dana nastanka promene,
 2. 2. Da čuva podatke za login u korisničkom nalogu i da ne daje podatke drugim licima.
 3. Da Veratu plati jednokratnu naknadu za korišćenje Usluge, a prema važećem cenovniku Verata,
 4. Da se pridržava uputstava o načinu korišnjenja usluge dobijenih od Verata,
 5. Da se tokom korišćenja Usluge uzdrži od nedozvoljenih ponašanja u skladu sa čl. 12 Opštih uslova.
 6. Da prati upotrebu protoka, koji odgovara njegovom hosting paketu, u suprotnom suspendovanje korisničkog naloga.

7. Registracija Internet domena

Za uslugu registracije Internet domena u okviru Web Hosting usluge primenjuju se Opšti uslovi RNIDS-a za rs domene i registra Tucows za pružanja usluge registracije Internacionalnih domena.

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta Verata i plaćanje iste. Verat ne snosi odgovornost ukoliko korisnik izvrši pogrešnu narudžbinu i plati istu. Usluga će biti realizovana a naknadne promene nisu moguće. Ukoliko se desi da korisnik poručuje domen i pri porudžbini pogrešno ukuca naziv domena i porudžbinu plati, domen će biti registrovan a povraćaj novca nije moguć. Moguća je jedino ponovna narudžbina i plaćanje željenog domena (pod pretpostavkom da je dostupan za registraciju).

Verat će zahtev za registraciju domena podneti najkasnije u roku od 1 radnog dana po prijemu dokaza o uplati naknade za registraciju od strane Korisnika. Usled konkurentnosti zahteva za registraciju domena Verat ne garantuje za raspoloživost domena u trenutku registracije. U slučaju da domen nije raspoloživ u trenutku registracije, Verat se obavezuje da ponudi drugi raspoloživi domen za registraciju, a u suprotnom omogućava povraćaj uplaćenog iznosa naknade i ugovor se smatra raskinutim.

8. Zakup hosting paketa

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta Verat i plaćanje iste. Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi.

Potrebne informacije korisnik može saznati na www.verat.net ili kontaktiranjem tehničke podrške.

Verat ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio hosting paket a usluga mu ne odgovara.

9. Promena Web Hosting paketa

Korisnik može zahtevati povećanje paketa Web Hosting usluge pri čemu plaća doplatu u iznosu razlike u ceni starog i novog paketa ili ukoliko ne želi da poveća paket a trenutni je popunio isti sadržajem potrebno je da ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje sajta.

10. Uspostavljanje funkcionalnosti

Verat se obavezuje da uspostavi punu funkcionalnost usluge (izuzev registracije domena) najkasnije u roku od 2 radna dana po podnošenju registracione prijave i prijemu dokaza o uplati naknade. Verat zadržava pravo da odbije bilo koju poruđžbinu bez navedenog razloga.

11. Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine, korisnik dobija predračun/instrukcije za plaćanje za usluge Verata sa neophodnim podacima. Verat dostavlja predračun korisniku na e-mail adresu koja je navedena u narudžbenici. Postoje četiri načina plaćanja: plaćanje uplatnicom (kao fizičko lice), plaćanje po predračunu (kao pravno lice), plaćanje karticom (online plaćanje putem 2Checkout servisa) i bank transfer (za korisnike iz inostranstva).

Ukoliko korisnik nakon 30 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu porudžbina se otkazuje. Verat zadržava pravo na promenu cena usluga koje pruža, bez prethodnog obaveštenja.

Ukoliko korisnik zbog bilo kog razloga nije zadovoljan uslugom tokom prvih 7 dana korišćenja usluge (samo hosting usluga), može poslati zahtev za raskid usluge putem email-a ili putem forme za otkazivanje usluge, nakon čega će mu novac biti vraćen. Korisnik mora detaljno opisati razlog za otkazivanje (Isto zahtevamo za svako otkazivanje bez obzira na vreme korišćenja usluge). Verat samostalno odlučuje da li je razlog raskida validan i preduzima korake kojima bi se korigovala situacija nastala uzrokom za raskid. Ukoliko je korisnik prekršio pravila korišćenja servisa i uskraćena mu je usluga novac mu neće biti vraćen. Takođe ne vraćamo novac ni u slučaju da se korisnik saglasio da nastavi korišćenje usluge a nakon toga zatražio povraćaj novca po drugi put. Za politiku povraćaja novca pogledajte tačku 12.

12. Odšteta

Ako, zbog bilo kog razloga, Verat nije u mogućnosti da obezbedi uslugu, biće izvršen srazmeran povraćaj novca. Povraćaj novca neće biti ostvaren ukoliko korisnik povredi uslove korišćenja usluge i primora Verat da mu suspenduje ili ugasi nalog pre vremena.

U trenutku zahteva, usluga će biti otkazana i njeno korišćenje će biti stopirano. Nalog će zatim biti obrisanu roku od 30 dana. Ukoliko zbog bilo kog drugog razloga nalog bude suspendovan is ostane u stanju suspenzije buće automatski obrisan u roku od 30 dana.

 • Domeni nisu predmet povraćaja novca.
 • Politika povraćaja novca se odnosi samo na uplate za polugodišnju / godišnju period. [ delimični povraćaj novca za ostatak trajanja usluge ]
 • Kršenje Uslova korišćenja usluge poništavaju prava na povraćaj novca.
 • Nedolično ponašanje prema našem timu za podršku putem, telefona/chat-a/ticket-a takođe poništava pravo na povraćaj novca.
 • Povraćaj novca se primenjuje za validne razloge, koji ne mogu biti rešeni sa naše strane.
 • Povraćaj novca ne može biti ostvaren u slučaju da korisnik obnavlja uslugu. Povraćaj novca se odnosi na korisnike koji prvi put koriste uslugu.

Korisnik je saglasan da nema prava na bilo kakvu odštetu od Verata što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uklljučujući troškove advokata i sudskog procesa. Verat nije odgovoran u slučaju:

 • povrede lica ili imovine izazvane našim proizvodom ili proizvodom u vezi sa Veratom
 • da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica
 • da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima.

13. Nedozvoljeno ponašanje Korisnika

Ponašanje Korisnika je nedozvoljeno ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, kao i ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Verat i o čijem prihvatanju od strane Verata je Korisnik obavešten (neposredno ili preko Web sajta). Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim, naročito, ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup,vrši povreda autorskog prava ili prava industrijske svojine, povreda ličnih prava građana,vrši delo nelojalne konkurencije, vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti potrošača, ugrožava rad ili funkcionalnost mreže,vrši uznemiravanje ili prouzrokovanje smetnji drugim korisnicima, vrši neovlašćen pristup tuđim informacijama ili resursima,vrši distribucija nezatraženih propagandnih poruka, vrši distribucija virusa ili drugih štetnih sadržaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima. Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način odgovara isključivo Korisnik.

14. Prava Verata u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika

U slučaju nedozvoljenog ponašanja, Verat ima pravo da Korisniku ukaže na propust i da ga putem e-mail-a upozori na obavezu prestanka sa zabranjenim aktivnostima.

Verat ima pravo da u slučaju težih oblika nedozvoljenog ponašanje privremeno prekine sa pružanjem Web Hosting usluge , kao i da podatke o ponašanju korisnika stavi na uvid nadležnim državnim organima. Ukoliko Korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Verat ima pravo da Ugovor jednostrano raskine, bez obaveze na povraćaj uplaćene naknade za korišćenje usluge.Verat će trajno prekinuti pružanje usluge Korisniku na osnovu izvršne presude ili rešenja nadležnog organa.

15. Ograničenje odgovornosti Verata

Verat nije odgovoran za bilo koju štetu koju korisnik može pretrpeti. Verat ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža. Verat nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu. Verat nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika. Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih. Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela. Verat pravi backup svih sajtova jednom nedeljno sa mesečnom retencijom. Verat zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.

16. Odgovornost Korisnika

Korisnik je isključivo odgovaran trećim licima i Veratu za štetu nastalu nedozvoljenim ponašanjem. Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru Verata. Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere Verata ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu.Verat nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt korisnika, korisnik je dužan da primeni mere zaštite. Ukoliko do upada dođe, Verat će suspendovati hosting korisnika i obavestiti ga o merama bezbednosti a korisnik je dužan da te mere sprovede.

17. Komunikacija

Obaveštavanje ugovornih strana o svim pitanjima bitnim za sprovođenje Ugovora vršiće se u pisanoj formi, pod kojom se podrazumeva i slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili isticanje obaveštenja na Web stranici Verata. Smatraće se da je obaveštenje poslato elektonskom poštom dostavljeno Korisniku onog dana kada je isto isporučeno u njegov mailbox kod Verata.

18. Politika korišćenja termina "NEOGRANIČEN"

Šta "neograničen" znači?

Verat doo ne postavlja stroga ograničenja u pogledu količine resursa koje daje pojedinačnim korisnicima. Kako bi poštovao ova Pravila i uslove korišćenja, Verat doo čini sve komercijalne napore kako bi svojim korisnicima obezbedio prostor i bandwidth kako bi njihovi web sajtovi radili nesmetano, sve dok pojedini korisnici koriste usluge prema pomenutim Pravilima i uslovima korišćenja. Ne postavljajući ograničenja u pogledu resursa, u mogućnosti smo da omogućimo korisnicima istu cenu čak i kada se njihovi sajtovi razviju. To znači da pojedini web sajtovi mogu imati periode u kojima su veoma popularni što rezultira uvećanjem serverskih potreba a da se ne poveća cena usluga ka vlasnicima tih web sajtova, odnosno u ovakvim situacijama Verat doo nikada dodatno ne naplaćuje potrošnju resursa.

Šta "neograničen" NE znači?

Verat doo koristi kompleksne sisteme koji štite svoje korisnike i hosting sistem od zloupotreba. Verat doo ponuda "neograničenih" servisa ne uključuje nameru pojedinačnih korisnika ili grupe korisnika da ugroze kvalitet usluge ostalih korisnika.

Naš hosting servis je deljeni (shared) hosting servis, što znači da više korisnika hostuje svoje web sajtove na istom serveru i deli serverske resurse. Servis je podešen tako da zadovoljava potrebe tipičnih web sajtova malih firmi i privatnih korisnika u Srbiji. Ističemo da sistem nije predviđen da podrži zahteve koje imaju velike kompanije, međunarodne korporacije, kao ni netipične web aplikacije koje zahtevaju namenski (dedicated) server.

Verat doo nastoji da ulaže dodatna finansijska ulaganja u opremu kako bi korisnicima omogućili pouzdan servis u skladu sa Pravilima i uslovima što podrazumeva i prebacivanje sajtova korisnika na novije i veće servere ukoliko je to potrebno. Istovremeno, kako bi svim korisnicima obezbedili konzistentnu i kvalitetnu uslugu, konstantno štitimo ceo sistem od sajtova koji prebrzo rastu i blokiraju rad sistema. Vlasnike ovih sajtova upozoravamo na novonastalu situaciju i predlažemo im različita rešenja kao što su optimizacija fajlova i baza, prelazak na namenski server ili slično.

Neograničen hosting prostor i preveliki MySQL fajlovi

Verat doo ne postavlja stroga ograničenja u pogledu količine prostora na disku koji korisnici mogu koristiti za svoje web sajtove ali i ne naplaćuje dodatno za povećanje prostora. Ipak je važno napomenuti da je Verat hosting servis namenjen za hosting sajtova. Verat doo ne obezbeđuje neograničen prostor za online skladištenje podataka, backup-e, ili arhiviranje fajlova, dokumenata, log fajlova itd., tako da se takva aktivnost smatra zabranjenom što može rezulirati gašenjem naloga korisnika, sa ili bez upozorenja. Nalozi koji imaju veliku količinu fajlova mogu uticati na smanjenje serverskih performansi. Slično tome, nalozi sa prevelikim brojem MySQL/PostgreSQL tabela (npr. 1000 db tabela) ili veličinom baze (npr. ukupno 3GB MySQL ili 2GB MySQL po bazi) negativno utiču na performanse servera. Verat doo može zahtevati od korisnika da optimizuje baze podataka odnosno da smanji količinu korišćenih resursa ali može i ukinuti nalog korisnika, sa i bez upozorenja.

Neograničen saobraćaj

Verat doo ne postavlja stroga ograničenja u pogledu količine saobraćaja koje ima pojedini web sajt ili količine podataka koje korisnik može upload-ovati na na svoj web sajt tokom meseca ali i ne naplaćuje dodatno uvećanu količinu saobraćaja. U najvećem broju slučajeva, web sajt korisnika će moći da podrži sve zahteve korisnika. Ipak, Verat doo zadržava pravo na ograničenje procesorskog vremena, protoka, procesa ili memorije u slučaju da uvećani saobraćaj negativno utiče na kvalitet usluga ostalih korisnika.

Neograničen hosting domena

Verat doo ne postavlja ograničenja u pogledu broja domena koje korisnik može imati na svom hosting nalogu.

19. Politika privatnosti

Verat je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici naših usluga prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Verat sakluplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

Verat može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, faksa, email adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije koje mogu biti zahtevane u skladu sa promena koje su naznačene na sajtu.

Naša online naplata se vrši putem 2checkout servisa. Verat i 2Checkout nikada ne čuvaju podatke o kreditnim karticama tokom i posle transakcija, a sve informacije o kreditnim karticama se koriste jedino u svrhu realizacije plaćanja.

Verat koristi sakupljene informacije prvenstvano u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. Verat povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici su u mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.

Verat ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Verat može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu da mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i saglasan. Verat može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su pounili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

Verat garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na Verat-ovim formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom Verat-a. Odlukom da Verat-u obezbedite lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podatake ne može biti 100% garantovana. Verat zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.verat.net. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Verat-a nakon bilo koje nove veryije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

20. Prestanak i obnova Ugovora

Ovaj Ugovor prestaje da važi istekom vremena na koji je zaključen ili podnošenjem zahteva korisnika za transfer domena/hostinga. Pred isticanje usluge korisnik dobija obaveštenja na e-mail adresu koja je navedena u narudžbenici. Ukoliko se korisnik ne odaziva i ne uplati obnovu usluge, usluga će biti suspendovana po isteku datuma za obnovu.

Ukoliko je u pitanju usluga hostinga, fajlovi će se čuvati još 30 dana nakon isteka roka za obnovu. Nakon 30 dana Verat zadržava pravo da obriše fajlove sa servera bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Korisnik je dužan da napravi backup fajlova koji su se nalazili na zakupljenom hostingu u predviđenom roku.

21. Promena Opštih uslova

Verat zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši izmenu i dopinu Opštih uslova. Primena Opštih uslova stupa na snagu momentom objavljivanja na Verat sajtu.

Za Verat d.o.o.,
Izvršni direktor Salvator Levis